466 753 111

Soutěž Slosovatelný účtenky

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „SLOSOVATELNÉ ÚČTENKY“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Organizátorem soutěže je:

KOLF s.r.o., Pardubice, Masarykovo nám. 2667, PSČ 530 02

IČ: 49814605

(dále jen „organizátor“)

1. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2014 v Lékárně KOLF Poliklinika, Masarykovo nám. 2667, 530 02 Pardubice a v Lékárně KOLF Afi Palác, Masarykovo nám. 2799, 530 02 Pardubice.

2. Účast v soutěži

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

3. Zapojení se do soutěže:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví Lékárnu Poliklinika KOLF nebo Lékárnu KOLF Afi Palác Pardubice a po zakoupení zboží si uschová účtenku a vyplní slosovatelný kupon, který obdrží od zdravotnického personálu.

Pro řádné vyplnění slosovatelného kuponu, a tím splnění podmínky pro jeho vhození do soutěžního osudí, musí soutěžící kupon opatřit:

  • svým jménem a příjmením
  • PSČ
  • telefonním číslem
  • e-mailovou adresou
  • podpisem

4. Nárok na výhru

Po ukončení soutěže, nejpozději však do 15. 1. 2015, budou organizátorem soutěže ze všech účastníků soutěže, kteří splnili stanovená pravidla soutěže, vylosováni tři výherci (a případný náhradník).

O své výhře bude výherce obratem po vylosování informován na telefonním čísle, které uvedl v rámci soutěžního kuponu, s oznámením o výhře a s výzvou ke kontaktování organizátora soutěže za účelem dohodnutí způsobu předání výhry. V případě, že se nepodaří výherce opakovaně kontaktovat ve lhůtě 5 dnů od prvního oznámení a v této lhůtě ani výherce organizátora nebude kontaktovat, ztrácí výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch dalšího soutěžícího (náhradníka), který byl pro tyto účely vylosován.

Podmínkou předání výhry je předložení účtenky za nakoupené zboží v Lékárně Poliklinika KOLF nebo v Lékárně Afi Palác Pardubice v termínu konání soutěže.

Při předání výhry je organizátor soutěže oprávněn požadovat po výherci podpis čestného prohlášení, že je osobou uvedenou na výherním slosovacím kuponu, a dále předložení identifikačního průkazu (např. občanského průkazu). V případě odmítnutí podpisu tohoto čestného prohlášení nebude výhra předána.

5. Výhry v soutěži

1. cena - dárkový poukaz v hodnotě 5.000 Kč na nákup zboží v Lékárně Poliklinika KOLF nebo v Lékárně KOLF Afi Palác Pardubice

2. cena - dárkový poukaz v hodnotě 3.000 Kč na nákup zboží v Lékárně Poliklinika KOLF nebo v Lékárně KOLF Afi Palác Pardubice

3. cena - dárkový poukaz v hodnotě 1.000 Kč na nákup zboží v Lékárně Poliklinika KOLF nebo v Lékárně KOLF Afi Palác Pardubice

Platnost dárkového poukazu je jeden rok od předání poukazu a lze jej uplatnit v Lékárně Poliklinika KOLF nebo v Lékárně Afi Palác Pardubice jednorázově.

6. Obecné podmínky

a) Soutěžící se soutěže může účastnit opakovaně, vždy však s novým vyplněným slosovatelným kuponem. Organizátor si vyhrazuje právo při opakované účasti soutěžícího vyloučit.

b) Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

c) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

d) Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výherce čerpá výhru výhradně na svou vlastní odpovědnost. Reklamace výher je vyloučena.

e) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

f) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

g) Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

h) Nepřevzaté výhry či výhry, které nebyly v soutěži vyčerpány, či výhry, které nebylo možné výherci předat (např. pro nemožnost výherce kontaktovat na uvedených kontaktních údajích), propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům organizátora soutěže./p>

i) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

j) Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly. Účastí v soutěži soutěžící výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných výrobcích a službách, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy týkající se účastníků soutěže nebo i jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.), a to po dobu 5 let od ukončení této soutěže.

k) Odevzdáním soutěžního kuponu soutěžící souhlasí se zpracováním údajů pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.