466 753 111

Etická komise - pokyn č. 4

Datum platnosti od : 1.1.2020

Perioda revizí : 1 rok nebo legislativní změna

Účel Pokyn č.4 popisuje postup EK KOLF s.r.o. při hlášení a komunikaci EK s ostatními subjekty

KOMUNIKACE ETICKÉ KOMISE S OSTATNÍMI SUBJEKTY

Svá stanoviska resp. písemné vyjádření Etické komise k výzkumným projektům Etická komise odesílá žadateli KH, SÚKLu, zkoušejícímu KH. Jde-li o multicentrické klinické hodnocení odesílá své stanovisko příslušné etické komisi pro multicentrická hodnocení.

Pošta je rozesílána prostřednictvím sekretariátu, její odeslání a evidenci zajišťuje administrativní pracovník EK.

Zápisy z jednání Etické komise jsou odesílány všem členům EK a archivovány v sekretariátě Etické komise .

Seznamy a adresy všech výše uvedených subjektů jsou vedeny v evidenci sekretariátu EK. Za poštovní agendu odpovídá administrativní pracovník EK.

V Pardubicích 31.12.2019